Menu

財務資訊-每月營業額報告

2022年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2021合併營收 ? ? 2022合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 206,154 ? 一月 202,746 -1.65%
二月 200,457 ? 二月 204,726 2.13%
三月 282,214 ? 三月 203,747 -27.80%
四月 230,980 ? 四月 191,166 -17.24%
五月 238,709 ? 五月 175,844 -26.34%
六月 -- ? 六月 -- --
七月 -- ? 七月 -- --
八月 -- ? 八月 -- --
九月 -- ? 九月 -- --
十月 -- ? 十月 -- --
十一月 -- ? 十一月 -- --
十二月 -- ? 十二月 -- --
本年累計 1,158,514 ? 本年累計 978,229 -15.56%
2021年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2020合併營收 ? ? 2021合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 210,983 ? 一月 206,154 -2.29%
二月 222,348 ? 二月 200,457 -9.85%
三月 252,833 ? 三月 282,214 11.62%
四月 255,902 ? 四月 230,980 -9.74%
五月 224,098 ? 五月 238,709 6.52%
六月 197,235 ? 六月 245,477 24.46%
七月 150,082 ? 七月 232,713 55.06%
八月 160,681 ? 八月 235,639 46.65%
九月 167,571 ? 九月 243,760 45.47%
十月 184,160 ? 十月 209,902 13.98%
十一月 187,096 ? 十一月 229,221 22.52%
十二月 184,805 ? 十二月 195,317 5.69%
本年累計 2,397,794 ? 本年累計 2,750,543 14.71%
2020年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2019合併營收 ? ? 2020合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 206,307 ? 一月 210,983 2.27%
二月 212,280 ? 二月 222,348 4.74%
三月 252,096 ? 三月 252,833 0.29%
四月 254,013 ? 四月 255,902 0.74%
五月 260,310 ? 五月 224,098 -13.91%
六月 265,706 ? 六月 197,235 -25.77%
七月 234,342 ? 七月 150,082 -35.96%
八月 227,284 ? 八月 160,681 -29.3%
九月 180,799 ? 九月 167,571 -7.3%
十月 171,929 ? 十月 184,160 7.11%
十一月 134,719 ? 十一月 187,096 38.88%
十二月 141,343 ? 十二月 184,805 30.75%
本年累計 2,541,128 ? 本年累計 2,397,794 -5.64%
2019年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2018合併營收 ? ? 2019合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 180,797 ? 一月 206,307 14.11%
二月 185,948 ? 二月 212,280 14.16%
三月 198,703 ? 三月 252,096 26.87%
四月 210,639 ? 四月 254,013 20.59%
五月 252,408 ? 五月 260,310 3.13%
六月 273,731 ? 六月 265,706 -2.93%
七月 324,185 ? 七月 234,342 -27.71%
八月 327,319 ? 八月 227,284 -30.56%
九月 313,755 ? 九月 180,799 -42.38%
十月 315,584 ? 十月 171,929 -45.52%
十一月 262,200 ? 十一月 134,719 -48.62%
十二月 264,930 ? 十二月 141,343 -46.65%
本年累計 3,110,199 ? 本年累計 2,541,128 -18.30%
2018年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2017合併營收 ? ? 2018合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 70,664 ? 一月 180,797 155.85%
二月 73,996 ? 二月 185,948 151.29%
三月 86,495 ? 三月 198,703 129.73%
四月 90,136 ? 四月 210,639 133.69%
五月 94,932 ? 五月 252,408 165.88%
六月 112,102 ? 六月 273,731 144.18%
七月 116,381 ? 七月 324,185 178.55%
八月 120,732 ? 八月 327,319 171.11%
九月 132,750 ? 九月 313,755 136.35%
十月 171,377 ? 十月 315,584 84.15%
十一月 173,538 ? 十一月 262,200 51.09%
十二月 177,550 ? 十二月 264,930 49.21%
本年累計 1,420,653 ? 本年累計 3,110,199 118.93%
2017年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2016合併營收 ? ? 2017合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 43,166 ? 一月 70,664 63.70%
二月 36,961 ? 二月 73,996 100.20%
三月 66,419 ? 三月 86,495 30.23%
四月 57,890 ? 四月 90,136 55.70%
五月 57,422 ? 五月 94,932 65.32%
六月 68,785 ? 六月 112,102 62.97%
七月 67,168 ? 七月 116,381 73.27%
八月 73,074 ? 八月 120,732 65.22%
九月 86,689 ? 九月 132,750 53.13%
十月 91,335 ? 十月 171,377 87.64%
十一月 92,729 ? 十一月 173,538 87.15%
十二月 63,386 ? 十二月 177,550 180.11%
本年累計 805,024 ? 本年累計 1,420,653 76.47%
2016年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2015合併營收 ? ? 2016合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 42,384 ? 一月 43,166 1.85%
二月 44,329 ? 二月 36,961 -16.62%
三月 54,003 ? 三月 66,419 22.99%
四月 53,934 ? 四月 57,890 7.33%
五月 58,239 ? 五月 57,422 -1.40%
六月 65,003 ? 六月 68,785 5.82%
七月 65,127 ? 七月 67,168 3.13%
八月 56,104 ? 八月 73,074 30,25%
九月 46,937 ? 九月 86,689 84.69%
十月 40,163 ? 十月 91,335 127.41%
十一月 42,522 ? 十一月 92,729 118.07%
十二月 41,552 ? 十二月 63,386 52.55%
本年累計 610,297 ? 本年累計 805,024 31.91%
2015年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2014合併營收 ? ? 2015合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 43,016 ? 一月 42,384 -1.47%
二月 43,978 ? 二月 44,329 0.80%
三月 53,519 ? 三月 54,003 0.90%
四月 55,103 ? 四月 53,934 -2.12%
五月 60,036 ? 五月 58,239 -2.99%
六月 66,255 ? 六月 65,003 -1.89%
七月 70,331 ? 七月 65,127 -7.40%
八月 71,277 ? 八月 56,104 -21.29%
九月 62,771 ? 九月 46,937 -25.23%
十月 42,509 ? 十月 40,163 -5.52%
十一月 45,546 ? 十一月 42,522 -6.64%
十二月 39,673 ? 十二月 41,552 4.74%
本年累計 654,014 ? 本年累計 610,297 -6.68%
2014年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2013合併營收 ? ? 2014合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 42,977 ? 一月 43,016 0.09%
二月 46,293 ? 二月 43,978 -5.00%
三月 61,162 ? 三月 53,519 -12.50%
四月 66,055 ? 四月 55,103 -16.58%
五月 72,091 ? 五月 60,036 -16.72%
六月 80,285 ? 六月 66,255 -17.48%
七月 81,813 ? 七月 70,331 -14.03%
八月 75,820 ? 八月 71,277 -5.99%
九月 75,300 ? 九月 62,771 -16.64%
十月 35,947 ? 十月 42,509 18.25%
十一月 37,924 ? 十一月 45,546 20.10%
十二月 41,076 ? 十二月 39,673 -3.42%
本年累計 716,743 ? 本年累計 654,014 -8.75%
2013年每月合併營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 2012合併營收 ? ? 2013合併營收
營收金額 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 22,064 ? 一月 42,977 94.8%
二月 32,695 ? 二月 46,293 41.6%
三月 39,309 ? 三月 61,162 55.6%
四月 43,889 ? 四月 66,055 50.5%
五月 37,566 ? 五月 72,091 91.9%
六月 44,643 ? 六月 80,285 79.8%
七月 48,695 ? 七月 81,813 68.0%
八月 42,124 ? 八月 75,820 80.0%
九月 43,338 ? 九月 75,300 73.8%
十月 42,832 ? 十月 35,947 -16.1%
十一月 40,488 ? 十一月 37,924 -6.3%
十二月 41,784 ? 十二月 41,076 -1.7%
本年累計 479,427 ? 本年累計 716,743 49.50%
2012年每月營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 非合併營收 ? ? 合併營收
營收金額 年度增(減)比率 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 24,850 -20.7% ? 一月 22,064 ?
二月 33,725 4.5% ? 二月 ? ?
三月 33,813 -32.1% ? 三月 ? ?
四月 41,782 -19.0% ? 四月 ? ?
五月 40,224 -22.7% ? 五月 ? ?
六月 41,494 -20.9% ? 六月 ? ?
七月 44,190 -17.6% ? 七月 ? ?
八月 41,560 -18.3% ? 八月 ? ?
九月 41,633 -7.3% ? 九月 ? ?
十月 40,006 14.1% ? 十月 ? ?
十一月 39,729 12.8% ? 十一月 ? ?
十二月 39,341 46.4% ? 十二月 ? ?
本年累計 462,347 -10.42% ? 本年累計 22,064 0.00%

2011年每月營業額報告
(單位: 新臺幣千元)
? 非合併營收 ? ? 合併營收
營收金額 年度增(減)比率 ? 營收金額 年度增(減)比率
一月 31,347 173.3% ? 一月 ? ?
二月 32,287 106.0% ? 二月 ? ?
三月 49,797 26.2% ? 三月 ? ?
四月 51,608 68.0% ? 四月 ? ?
五月 52,046 76.3% ? 五月 ? ?
六月 52,450 74.8% ? 六月 ? ?
七月 53,656 64.3% ? 七月 ? ?
八月 50,857 48.3% ? 八月 ? ?
九月 44,919 30.9% ? 九月 ? ?
十月 35,067 9.6% ? 十月 ? ?
十一月 35,235 12.6% ? 十一月 ? ?
十二月 26,873 -4.4% ? 十二月 ? ?
本年累計 516,142 47.66% ? 本年累計 0 0.00%

国产AV无码片毛片一级蜜芽 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <网址链> <网址链> <网址链> <网址链> <网址链> <网址链>